قسمتم این بود.....

سلامتی اون لحظه ای که ازهمه دنیادلت گرفته...

نه کسی روداری باهاش درد ودل کنی نه دلت میخواد کسی روناراحت کنی...

فقط خداروداری...

سکوت میکنی وتودلت میگی:باشه،قسمت منم این بود...

/ 0 نظر / 44 بازدید