من دخترشدم...

من دخترشدم تاباتمام وجودم عاشق یکنفر باشم...

من دخترشدم تاباتمام احساسات قشنگم،آرومت کنم...

من دخترشدم تابه یه نوزاد زندگی ببخشم....

این رابه همه میگویم,و به خودم افتخار میکنم...

زمانی زنده بگورم میکردی,گاه سنگسار وگاه مراضعیفه یا زنیکه....

/ 1 نظر / 36 بازدید
پویا

خانما که گل سر سبد آفرینش هستن و افتخار ما داشتن فاطمه زهرا ست [گل]